Powiatowy Urzad Pracu w Pucku
Powiatowy Urzad Pracu w Pucku
Powiatowy Urząd Pracy w Pucku Statystyka PUP Puck Linki Do pobrania Kontakt Publiczne Służby Zatrudnienia Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku EURES
Powiatowy Urząd Pracy w Pucku

Powiatowy Urząd Pracy w Pucku wchodzący w skład powiatowej administracji zespolonej obejmuje zasięgiem swego działania:
miasta: Hel, Jastarnia, Władysławowo, Puck, i gminy: Puck, Krokowa, Kosakowo.

Powiatowy Urząd Pracy w Pucku realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( t.j. Dz. U. z 2015 roku poz. 149; ostatnia zmiana - ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz zmiany niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33).

Główne zadania:

· Rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy oraz przyznawanie 
i wypłacanie zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia;

· Pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań
z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy;

· Udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy przez
pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe i informację zawodową oraz pomoc
w aktywnym poszukiwaniu pracy, a także udzielanie pomocy pracodawcom
w pozyskiwaniu pracowników ;

· Inicjowanie, organizowanie i finansowanie usług i instrumentów rynku pracy;

· Realizowanie projektów w zakresie promocji zatrudnienia, w tym przeciwdziałania
bezrobociu, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych, 
wynikających z programów operacyjnych współfinansowanych ze środków  
Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy.

Zadania Powiatowy Urząd Pracy w Pucku w stosunku do osób bezrobotnych i poszukujących pracy realizuje w oparciu o środki Funduszu Pracy, a w stosunku
do osób poszukujących pracy niepełnosprawnych nie będących w zatrudnieniu o środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


Zobacz definicję bezrobotnego

Zobacz dokumenty niezbędne do rejestracji

Zobacz prawa bezrobotnego

Zobacz obowiązki bezrobotnego i poszukującego pracy

Przeczytaj o świadczeniach dla bezrobotnych

Wzór karty rejestracyjnej (zobacz)

 
Powiatowy Urząd Pracy w Pucku
Powiatowy Urząd Pracy w Pucku
Powiatowy Urząd Pracy w Pucku
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Pucku
© KORNET 2008; redaktor naczelny strony: Roman Gajak